Informace o kurzu


Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 120 hodin výuky, přičemž 80 hodin teoretické výuky (přednášky, semináře) a 40 hodin praktické výuky (praxe ve škole či školském zařízení). Jedna hodina výuky trvá 45 min.

Praktickou část kurzu je možné vykonávat přímo ve škole MILLS, využít školských zařízení v okolí s nimiž je sjednána spolupráce, nebo si domluvit praxi vlastní.

Cena kurzu je 8 700 Kč.*

*Pro školy je po včasné předchozí domluvě možná úhrada na fakturu. Kurz lze financovat také ze Šablon I i II.

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Kvalifikační studium je akreditováno MŠMT ČR (MSMT-6497/2017- 2-496).

Termíny kurzů


Kurz 11/2018 – KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA

Teoretická výuka: 2. – 4. 11. 2018, 9. – 11. 11. 2018, 23. – 25. 11. 2018, 30. 11. – 2. 12. 2018

Praktická výuka: 3. 12. – 14. 12. 2018

Závěrečné zkoušky a obhajoby prací: 15. 12. 2018

Výuka bude v jednotlivých dnech probíhat v těchto časových blocích:

 • Pátek: 16 – 19 hodin
 • Sobota: 8 – 18 hodin
 • Neděle: 8 – 13 hodin

Kurz 1/2019 

Teoretická výuka: 4. – 6. 1. 2019, 18. – 20. 1. 2019, 1. – 3. 2. 2019, 15. – 17. 2. 2019

Praktická výuka: 18. 2. – 8. 3. 2019

Závěrečné zkoušky a obhajoby prací: 11. 3. 2019

Výuka bude v jednotlivých dnech probíhat v těchto časových blocích:

 • Pátek: 16 – 19 hodin
 • Sobota: 8 – 18 hodin
 • Neděle: 8 – 13 hodin

Kurz 2/2019 

Teoretická výuka: 22. – 24. 2. 2019, 8. – 10. 3. 2019, 22. – 24. 3. 2019, 5. – 7. 4. 2019

Praktická výuka: 8. – 26. 4. 2019

Závěrečné zkoušky a obhajoby prací: 27. 4. 2019 / 28. 4. 2019

Výuka bude v jednotlivých dnech probíhat v těchto časových blocích:

 • Pátek: 16 – 19 hodin
 • Sobota: 8 – 18 hodin
 • Neděle: 8 – 13 hodin

Další kurzy v roce 2019 budou otevřeny  v dubnu a v září. Přesné termíny budou aktualizovány a zveřejněny.

Témata výuky


I. téma výuky

Školní práce a role asistenta

(16 hodin)

II. téma výuky

Podpora žáka MŠ, ZŠ, SŠ

(22 hodin)

III. téma výuky:  

Systém péče o žáka

(10 hodin)

IV. téma výuky

Specifika v práci asistenta

(32 hodin)

V. téma výuky

Praxe ve školním zařízení

(40 hodin)


Klíčové kompetence po dokončení kurzu


Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti z oblasti pedagogiky, psychologie a práva a získají v průběhu studia níže uvedené základní kompetence:

 • orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil);
 • orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy;
 • schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy;
 • schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka;
 • orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.);
 • schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi;
 • schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy;
 • schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech;
 • schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy;
 • schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením;
 • schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.
 • orientace v systému a organizaci školy;