Informace o kurzu


Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 120 hodin výuky, přičemž 80 hodin teoretické výuky (přednášky, semináře) a 40 hodin praktické výuky (praxe ve škole či školském zařízení). Jedna hodina výuky trvá 45 min.

Praktickou část kurzu je možné vykonávat přímo ve škole MILLS, využít školských zařízení v okolí s nimiž je sjednána spolupráce, nebo si domluvit praxi vlastní.

Cena kurzu je 8 700 Kč.*

*Pro školy je po včasné předchozí domluvě možná úhrada na fakturu. Kurz lze financovat také ze Šablon I i II.

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Kvalifikační studium je akreditováno MŠMT ČR (MSMT-6497/2017- 2-496).

Kvalifikační předpoklady pro zúčastnění se v kurzuKurz červenec 2020 – již naplněn

Teoretická výuka:

 • Sobota 18. 7. 2020 – neděle 19. 7. 2020
 • Sobota 1. 8. 2020 – neděle 2. 8. 2020
 • Sobota 8. 8. 2020 – neděle 9. 8. 2020
 • Sobota 22. 8. 2020 – neděle 23. 8. 2020

Praktická výuka:

 • září 2020

Aktuálně je možné se zapsat na seznam uchazečů o první možný kurz,
který by měl začínat v září 2020. Přihlaste se skrze info@mills.cz.

Témata výuky


I. téma výuky

Školní práce a role asistenta

(16 hodin)

II. téma výuky

Podpora žáka MŠ, ZŠ, SŠ

(22 hodin)

III. téma výuky:  

Systém péče o žáka

(10 hodin)

IV. téma výuky

Specifika v práci asistenta

(32 hodin)

V. téma výuky

Praxe ve školním zařízení

(40 hodin)


Klíčové kompetence po dokončení kurzu


Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti z oblasti pedagogiky, psychologie a práva a získají v průběhu studia níže uvedené základní kompetence:

 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil),
 • orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy,
 • schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy,
 • schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka,
 • orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.),
 • schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi.
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy,
 • schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech,
 • schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy,
 • schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením,
 • schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce,
 • orientace v systému a organizaci školy.