Obchodní podmínky

příloha přihlášky účasti na vzdělávací aktivitě,

– dále jen „kurzy –

ve společnosti Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

(akreditované zařízení MŠMT)

– dále jen „poskytovatel“ –

1. Základní ustanovení

1.1. Poskytovatelem kurzů je společnost Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod IZO: 110450337 ze dne 1.1.2005, se sídlem: Čelákovice, Náměstí 5. května 2, IČ: 250 97 881. Kontakt na zástupce poskytovatele: PhDr. Zuzana Šidlichovská, e-mail z.sidlichovska@mills.cz.

1.2. Poskytovatel kurzů uvádí a pravidelně aktualizuje seznam připravovaných kurzů i s jejich popisem, místem, termínem konání a cenou kurzů na internetových stránkách poskytovatele www.cv.mills.cz v sekci „Celoživotní vzdělávání“.

1.3. Počet účastníků jednotlivých kurzů je omezen a přihlášky uchazečů budou přijímány v pořadí,
v jakém byly přijaty poskytovatelem. Rozhodujícím je den a hodina přijetí objednávky. Po přijetí přihlášky od uchazeče na poslední volné místo bude kurz uzavřen a přijetí dalších uchazečů, bude možné jen na případná uvolněná místa.

1.4. Na účast v kurzu vzniká nárok uchazeči až po splnění všech Obchodních podmínek, po dodání vyplněné přihlášky a po úhradě ceny za vybraný kurz.

1.5.  Data a iniciály účastníků nebudou poskytnuty třetí osobě a slouží pouze k účelům, k nimž jsou poskytnuty v rámci účasti na kurzu (tj. registraci a vystavení osvědčení).

1.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že nebude naplněn minimální poskytovatelem požadovaný počet účastníků kurzu a z důvodů v případě nepředvídatelných situacích, a to dle § 374 obchodního zákoníku (okolnosti vylučující odpovědnost). V případě zrušení kurzu poskytovatelem, bude nabídnuta uchazeči možnost převedení kurzovného na jiný kurz nebo termín, nebo podle dohody s uchazečem vrátí poskytovatel kurzovné na základě žádosti uchazeče
do 14 pracovních dnů na bankovní účet, ze kterého byla platba odeslána.

1.7. Uchazeč stvrzuje vyplněním a odesláním přihlášky svůj souhlas s obchodními podmínkami
a potvrzuje tímto, že se s nimi seznámil a že s nimi bez výhrady souhlasí.

2. Přihlášení do kurzu a úhrada ceny

2.1. Vyplněná přihláška uchazeče je registrována poskytovatelem po jejím přijetí od uchazeče na elektronickou adresu z.sidlichovska@mills.cz (zcela vyplněný formulář přihlášky), nebo písemně doporučenou poštou na adresu sídla poskytovatele: Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o, Náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice (vytištěná podepsaná přihláška
v originále).

2.2. Úhrada ceny vybraného kurzu (dále jen „kurzovné“) na bankovní účet poskytovatele č. 19‑6053820237/0100 (uvedený také na formuláři přihlášky). Cenu kurzovného musí uchazeč uhradit poskytovateli do 10 kalendářních dnů ode dne přijetí přihlášky poskytovatelem. Platba v hotovosti po  příjezdu uchazeče je  možná jen po předchozí dohodě se zástupcem poskytovatele na z.sidlichovska@mills.cz.

2.3. Variabilní symbol je vždy uveden na přihlášce kurzu. Jako specifický symbol úhrady kurzovného uchazeč použije své datum narození, které uvede zároveň na přihlášku kurzu. Datum narození bude následně využito též pro přípravu osvědčení. Příklad: datum narození 21. března 1980 bude ve formátu specifického symbolu ddmmrrrr následující: „21031980“

2.4. V případě, že není kurzovné uhrazeno v řádném termínu bez podání vysvětlení poskytovateli, nebude přihláška považována za platnou a poskytovatel je oprávněn uchazeče nepřihlásit
do vybraného kurzu. Uvolněné místo bude v takovém případě nabídnuto dalším uchazečům.

3. Stornování přihlášky a zrušení účasti

3.1. Uchazeč má možnost odstoupit od přihlášky kurzu před úhradou ceny kurzu bez úhrady souvisejících nákladů a storno poplatků.

3.2. V případě, že uchazeč odstoupí od přihlášky po úhradě ceny kurzu, musí tak učinit písemně
na elektronickou adresu z.sidlichovska@mills.cz (scan dokumentu i s podpisem), nebo doporučenou poštou na adresu sídla poskytovatele (podepsanou storno žádostí).

3.3. Pokud uchazeč zašle stornovanou přihlášku poskytovateli kurzu po úhradě ceny kurzu, nejpozději však do 3. kalendářních dnů před dnem zahájení kurzu, bude uchazeči poskytovatelem účtován manipulační a storno poplatek ve výši 30% ceny kurzu. Zbývající část ceny kurzu poskytovatel
do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí stornovaní přihlášky odešle na bankovní účet uchazeče,
jehož číslo musí být uvedeno na písemné žádosti o stornování přihlášky kurzu.

3.4. Pokud poskytovatel obdrží od uchazeče stornování přihlášky kurzu po přijetí úhrady ceny kurzu ve lhůtě 2 kalendářních dnů nebo kratší před dnem zahájení kurzu, bude uchazeči vyúčtován manipulační a storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu.

Obchodní podmínky vydal dne 1.8.2011 poskytovatel vzdělávacích kurzů Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. jako nedílnou součást přihlášky všech vzdělávacích kurzů poskytovatele. Uchazeč stvrzuje vyplněním a odesláním přihlášky svůj souhlas s obchodními podmínkami.